روغن توربین

روغن توربین،روغن،توربین،بخار،خریدروغن،فروش روغن،توربین بخار،توربین آب، توربین گاز،لوتوس،بازرگانی لوتوس

این شرکت تولیدکننده کلیه روغن های صنعتی،توربین وتخصصی می باشد


این روغن قابل استفاده درانواع توربین بخار،آب وگاز می باشد.درساخت این محصول ازروغن پایه مناسب ومواد افزودنی ضد اکسایش ،ضدکف،ضدخوردگی وضدزنگ استفاده شده است.