روغن هيدروليك(T)

روغن هیدرولیک،روغن،هیدرولیک،دمای متغیر،خریدروغن،فروش روغن،لوتوس،بازرگانی لوتوس،تولید،بازرگانی،روغن هیدرولیکT،T،روغن

این شرکت تولید کننده کلیه روغن های صنعتی وتخصصی می باشد.


کاربرد این روغن مناسب دستگاههای است که در محدوده دمایی متغییر وتحت فشار بالا می باشند.مانند سیستم های هیدرولیکی کشتی ها و سیستم هیدرولیک کوره ها وموتور های الکتریکی.

دارای گریدهای 22T-32T-46T-68T-100Tمی باشد