روغن کمپرسور

روغن،کمپرسور،روغن کمپرسور،خرید روغن کمپرسور،فروش روغن کمپرسور،خرید کمپرسور،فروش کمپرسور،شل ،کورنا،شل کورنا،معادل

تنها شرکت تولید کننده روغن کمپرسور می باشیم که دارای تاییدیه شرکت نفت می باشیم.


روغن کمپرسور VDLجهت استفاده درکمپرسورهای رفت وبرگشتی(پیستونی)،مارپیچی(اسکرو)وتیغه ای(ون)تولید می شود.

ودارای گریدهای 32-46-68-100-150 می باشد