متيلال

استال،حلال،تينر،رنگ،تينر،جوهر،پاك كننده،اسپري،خوشبو كننده،متيلال، متيلال پتروفرس،مواد شيميايي،پارچه ، فوم،متيلال،فروش متيلال،خريد متيلال،حلال متيلال،پلي اورتان،حباب زا

اين شركت توليد كننده كليه حلالها منجمله متيلال مي باشد


Spec. 3

Spec. 2

Spec. 1

Unit

Item

85

92

99.5

%Wt

Purity

0.02 Max.

0.02 Max.

0.02 Max.

Mg KOH

Acidity

0.1 Max.

0.1 Max.

0.1 Max.

%Wt

Water

Clear

Clear

Clear

Color

0.852

0.855

0.86

g/ml

Density(20 C)

42-44

42-44

42

C

Boiling point


حلال بتاستون:
•dimethoxymethan جایگزین مناسب برای استن و قابل استفاده درصنایع چسب ورزین
رنگ چاپ تینر...