روغن سوپر توربوشارژ

روغن،فروش روغن،خريد روغن،روغن پتروفرس،روغن،روغن سوپر توربوشارژ،روغن توربوشارژ،روغن موتور سوپرتوربوشارژ،روغن موتور ديزلي،روفن موتور ديزلي سوپر توربوشارژ،CI-4،روغن ديزل،روغن سوپر،

شركت پتروفرس توليد كننده كليه روانكارهاي بنزيني وديزلي مي باشد


مشخصات فيزيكی، شيميايی

گرانروی
100 °C
cSt
شاخص گرانروی حداقل نقطه اشتعال C° حداكثر نقطه ريزش C° دانسيته در
15°C
Kg/m³
قليائيت كل mgKOH/g
روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
ASTM
D-2896
سوپرتوربو ديزل
15W-40
15.5 140 220 -27 875 11.5

API CI-4