روغن توربو ديزل

روغن،روغن موتور،فروش روغن موتور،خريد روغن موتور،روغن پتروفرس،روغن ديزل،روغن توربوديزل،CH-4،روغن موتور دبزلي،توربوديزل،سوپرتوربوديزل

اين شركت توليد كننده كليه روغن هاي ديزلي براي استفاده در خودروهاي سنگين مي باشد


روغن توربو ديزل ، روغن موتور ديزلي چند درجه اي است كه با استفاده از روغن هاي پايه نيمه سينتتيك، معدني و مواد افزودني مرغوب براي روانكاري موتورهاي ديزلي توليد مي شود.

CH-4/CG-4/CF-4

مشخصات فيزيكی، شيميايی

گرانروی
100 °C
cSt

شاخص گرانروی

حداقل نقطه اشتعال

حداكثر نقطه ريزش

دانسيته در
15°C
Kg/m³

قليائيت كل mgKOH/g

روش آزمون

ASTM
D-445

ASTM
D-2270

ASTM
D-92

ASTM
D-97

ASTM
D-4052

ASTM
D-2896

توربودبزل15W40

15

140

216

27-

880

11