جدول معادل برندها

معادل،مقایسه،جدول معادل،جدول مقایسه،معادل سازی با برندها،جدول معادل پتروفرس،معادل پتروفرس با برندهای دیگر

جدول معادل سازی محصولات پتروفرس با دیگر برندها


ليست معادل برندها

کاسترول

نفت ایرانول

نفت سپاهان

نفت بهران

نفت پارس

ARIA

Magnatech

GTX

ایرانول

16000

سوپر اسپیدی

سوپر پیشتاز

سوپر پایا

SL/CF

TECHNALUBE

-

12000

كيميا اسپيدي

پيشتاز

پارس پايا

SJ/CF

TECHNALYBE

GTX

Castrol

Motor Oil

ایرانول

8000

آریا اسپیدی

تکتاز

پارس ارس

SG/CD

ZETA

MGO

ایرانول

6000

اسپیدی طلایی(سینا اسپیدی)

خودرو

پارس تیزرو

SF/CC

ZETA


Castrol XL

ایرانول

3000

سپاهان اسپیدی

توان

پارس سوپر کیان

SC/CC

ZETA

Tection

J-MAX

ایرانول

D-17000

سوپر دیزل

اسپیدی

توربو دیزل

پارس پایدار

(CH-4/

CG-4/

CF-4

TECHNALUBE)

CRD

ایرانول

D-5000

دیزل اسپیدی

بندر

پارس

ژنراتور

CD 50

TECHNALUBE