گواهینامه ها

گواهینامه,ایزو,پیشگام سامان فرس,پتروفرس,روغن موتور, HSE ,ISO14001،9001,OHSAS18001,IS010006

موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت HSE, ،ISO14001،9001،OHSAS18001,IS010006 شده است.