روغن دنده EP

EP,GL-5,دنده هیپويید,دیفرانسیل,85w90,واسکازین,روغن دیفرانسیل,

مناسب ومقاوم در مقابل فشارهای بالا(Extreme Pressure) تولید گردیده است .این روغن برای دنده های هیپوئید ودیفرانسیل خودروهای سبک وسنگین


روغن دنده EP با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب ومواد افزودنی مناسب ومقاوم در مقابل فشارهای بالا(Extreme Pressure) تولید گردیده است .این روغن برای دنده های هیپوئید ودیفرانسیل خودروهای سبک وسنگین که تحت شرایط سخت عملیاتی کار میکنند,مناسب می باشد.

نوع بسته بندی :باتوجه به نیاز مشتری

سطح کیفیت:API GL-5 و SAE:85w90

CHARACTERISTICS

Test Method

UNIT

SAE 90

SAE140

KIND OF gear oil

-

-

EP90

EP140

Trade name

-

-

Force gear oil

Force gear oil

Kinematic Viscosity @100°c

ASTM D-445

18

25

Viscosity Index

ASTM D-92

-

90

90

Base-oil

ASTM D-445

-

Mineral

Mineral

Flash point

ASTM D-2270

°c

210

210

Pour point

ASTM D-92

°c

-12

-12

TBN

ASTM D-2896

Mg KOH/mg

-

-

Density @15°c

ASTM D-1298

Gr/cm²

0.89

0.89

Packin

1Liter

20Litert

NEW metal Barrel

12in a cartoon

Plastic

EP

3Container Per day totally