SC/CC

,روغنsc,روغنcc,روغن موتور,روغن,20w50,روانکارموتور,روغن موتور دیزل,پترزفرس,روغن40,روغن,روغن موتورپتروفرس,پیشگام سامان فرس,روغن موتورفرس,فرس50

وقابل استفاده در تمامفصول سال وشرایط آب وهوایی می باشد.در ساخت این روغن از انواع افزودنی های ضد سایش ،ضداکسیداسیون و ...


این روغن مطابق با استانداردهای روز دنیا وقابل استفاده در کلیه موتورهای بنزینی ودیرلی تهیه شده وقابل استفاده در تمام فصول سال وشرایط آب وهوایی می باشد.در ساخت این روغن از انواع افزودنی های ضد سایش ،ضداکسیداسیون و ... استفاده شده است.

سطح کیفیت:

API : SC/CC

SAE:, 30, 40,50,

API SC/CC

نقطه ریزش 0C

Max

نقطه اشتعال 0C

Min

دانسیته @ 150C

Kgm-3

VI

Min

گرانروی @100

cSt

گرانروی 40@0C

cSt

گرید SAE

-18

200

890

85

11/4

113

30

-9

205

895

85

14/48

168

40

-9

220

897

85

18

228

50