روغن پایه ریسایکل 200

روغن،پایه،روغن پایه،ریسایکل،تصفیه دوم،فلش 200

این شرکت تولید کننده انواع روغن پایه تضفیه دوم می باشد


روغن ریسایکل 200

نتیجه آزمون

واحد

مشخصات فنی

7.5_9.3

CST

ویسکوزیته در 100c

-

ویسکوزیته در 40c

100

-

VI

200

0C

F.P

-3_0

0C

P.P

0.870

Kg/M3

دانسیته

2_3.0

رنگ