روغن پایه ریسایکل 170

روغن،پایه،روغن پایه،ریسایکل،تصفیه دوم،فلش 240

این شرکت تولید کننده انواع روغن پایه تضفیه دوم می باشد


روغن ریسایکل 170

نتیجه آزمون

واحد

مشخصات فنی

7.5_8

CST

ویسکوزیته در 100c

50_60

CST

ویسکوزیته در 40c

110-112

-

VI

170

0C

F.P

-3_0

0C

P.P

0.870

Kg/M3

دانسیته

2.5-3

رنگ