روغن پایه ریسایکل 210

روغن،پایه،روغن پایه،ریسایکل،تصفیه دوم،فلش 210

این شرکت تولید کننده انواع روغن پایه تضفیه دوم می باشد


روغن ریسایکل 210

نتیجه آزمون

واحد

مشخصات فنی

8.43

CST

ویسکوزیته در 100c

62.84

CST

ویسکوزیته در 40c

104

-

VI

210

0C

F.P

-3_0

0C

P.P

0/879

Kg/M3

دانسیته

2_3

رنگ