روغن پایه ریسایکل 220

روغن،پایه،روغن پایه،ریسایکل،تصفیه دوم،فلش 220

این شرکت تولید کننده انواع روغن پایه تضفیه دوم می باشد


روغن ریسایکل 220

نتیجه آزمون

واحد

مشخصات فنی

8.43

CST

ویسکوزیته در 100c

-

ویسکوزیته در 40c

104

-

VI

220

0C

F.P

+3

0C

P.P

0.876

Kg/M3

دانسیته

3

رنگ