روغن پایه ریسایکل 230

روغن،پایه،روغن پایه،ریسایکل،تصفیه دوم،فلش 230

این شرکت تولید کننده انواع روغن پایه تضفیه دوم می باشد


روغن ریسایکل 230

نتیجه آزمون

واحد

مشخصات فنی

8.5_9.5

CST

ویسکوزیته در 100c

-

ویسکوزیته در 40c

103

-

VI

230

0C

F.P

0

0C

P.P

0.878

Kg/M3

دانسیته

2.5_3.0

رنگ