روغن پایه ریسایکل 10

روغن،پایه،روغن پایه،ریسایکل،تصفیه دوم،فلش 10

این شرکت تولید کننده انواع روغن پایه تضفیه دوم می باشد


روغن ریسایکل 10

نتیجه آزمون

واحد

مشخصات فنی

1.8 / 2.3

CST

ویسکوزیته در 100C

-

ویسکوزیته در 40C

-

-

VI

90_110

0C

F.P

-3

0C

P.P

0.860

Kg/m3

دانسیته

1_1.5

رنگ