روغن پایه ریسایکل 240

روغن،پایه،روغن پایه،ریسایکل،تصفیه دوم،فلش 240

این شرکت تولید کننده انواع روغن پایه تضفیه دوم می باشد


روغن ریسایکل 240

نتیجه آزمون

واحد

مشخصات فنی

10_12

CST

ویسکوزیته در 100c

-

ویسکوزیته در 40c

106

-

VI

240

0C

F.P

-3_0

0C

P.P

0.878

KG/M3

دانسیته

2_2.5

رنگ