ضدیخ

ضدیخ،ضدیخ،خریدضدیخ،فروش ضدیخ،لوتوس،فراورده نفتی،روغن،روغن موتور، روغن صنعتی،صنعتی،گواه،ضدیخ آلی،ضدیخ معدنی

این شرکت تولیدکننده کلیه فراورده های نفتی می باشد